E: info@alipal.org
P: +۹۸ ۲۱ ۸۶۰ ۱۶۲۵۵

پس از تکمیل و ارسال فرم روبرو کارشناسان بخش مربوطه طی  حداکثر ی روز کاری با شما تماس خواهند گرفت.

ساعات کاری هر روز به استثنای تعطیلات
۹am - ۱۷pm

ساعات کاری در روزهای پنج شنبه
۹am - ۱۴pm